Betzy Kjelsberg

Betzy KjelsbergBetzy Kjelsberg (1866-1950) var en viktig aktør i kvinnesakens pionertid i Norge. Men den lokale forankringen hadde hun i Drammen. Hun er født i Svelvik, men vokste opp i Drammen. Kjelsberg er kjent som en kvinnesaksforkjemper, lokalpolitiker (V) og Norges første fabrikkinspektør. Hun hadde et stort organisatorisk talent og stiftet flere foreninger i Drammen.  

Kjelsberg tok artium i Kristiania og ble der en del av nettverket til de unge kvinnesakpionerene. Men hun giftet seg tidlig med jurist (kandidat) Oluf Fredrik Kjelsberg og flytte tilbake til Drammen. Der fikk de barn og Betzy arbeidet på sin manns kontor. Den yrkesmessige erfaringen fikk hun fra handel og kontor, men det var rollen som husmor hun brukte for nå ut til kvinnene. Hun kunne både arbeide med å engasjere og bevisstgjøre kvinner for et samfunnsansvar og øke kunnskapen om oppgaver i hjemmet. Og Kjelsberg arbeidet parallelt med nettopp dette. I 1899 opprettet hun kvinnesaksforeningens husmorskole som var den første fagskolen i huslig økonomi i Norge.

Hun stiftet Drammen Kvindelige Handelsstand i 1894 – en fagforening for kvinner ansatt i handelen. Samme år stiftet hun Drammen Sanitetsforening. De gifte kvinnene var ikke en del av arbeidslivet og manglet en organisasjon. Kjelsberg bidro til å fylle dette tomrommet ved å delta i stiftingen av Norsk Kvindesaksforening i 1884 og selv stifte lokallaget Drammen Kvindesaksforening i 1896. I den sammenhengen var det særlig husmorskolen som institusjon og husmorlag Kjelsberg arbeidet for. Disse organisasjonene gav også en mulighet for gifte kvinner til å delta i organisasjonslivet. Men parallelt var det stemmerett for kvinner en kampsak. Derfor var det nok ikke unaturlig at det nettopp var Betzy Kjelsberg som stiftet Drammen krets av Landskvinnestemmerettsforeningen (L.K.S.F.) i 1898. Der lå også kravet om full stemmerett for kvinner.

I årsberetningene etter D.L.K.S.F ser vi blant annet hvordan lokallaget arbeider og deres aktivitetsnivå. Fra januar 1910 kan vi lese at lokallaget i Drammen har 160 medlemmer, at deres økonomiske stilling er god, og at det var avholdt fire styremøter. Kjelsberg reiser som en av to representanter fra Drammen til landmøte for LKSF i 1909. Her ble det blant annet planlagt en rekke foredrag rundt om i landet med tanke på stortingsvalget i 1909. Lokallaget takker blant annet Kjelsberg for den støtte hun med sine foredrag har ytt foreningen – ”[…] særlig for den politiske stemmerets benyttelse ved høstens valg.”

Betzy Kjelsberg og Hortens Diskusjonsforening
Over flere tiår holdt Betzy Kjelsberg foredrag for medlemmene i Hortens Diskusjonsforening:

  • 1900 – “Kvinnenes praktiske arbeide i Drammen”
  • 1910 – “Inntrykk fra Finland”
  • 1914 – “Kvinnene og krisen”
  • 1918 – “Kvinderne og rationeringen”
  • 1938 – “Gjennem Amerika”

Etter hennes første besøk i diskusjonsforeningen – 25. april 1900 - ble følgende referert i foreningens møteprotokoll:

“Foredraget indlededes med en liden redegjørelse for, hvad vi kvinder egentlig vil, og hvad kvindesagsbevægelsens formaal er. Det er at skaffe hver enkelt kvinde den hende tilkommende ret paa grundlag af, at hendes evner og anlæg gives anledning til at udvikles paa den bedste og for hende meste praktiske maade. – Fru Kjeldsberg gjennemgik en del af de nu bestaaende samfundslove for at paavise, hvor mangelfulde disse er, og hvilke forandringer, der maatte kunne gjøres til værn og hjælp for kvinden. Derfor er det, hun først og fremst bør arbeide for, det er – stemmeret!”

Videre kan vi lese:

Fra foreningens møteprotokoll etter Betzy Kjeldsberg foredrag i 1900.
Fra foreningens møteprotokoll etter Betzy Kjeldsberg foredrag i 1900.

“… maalet er og bliver: stemmeretten! Denne vil give kvinden fuldt ansvar og forpligtelse; og hun vil modnes ligesom mændene. For at tage et eksempel. Det er en stor uretfærdighed saaledes som det staar nu: Begge kjøn straffes efter og adlyder de samme love; men være med at skrive disse love – det er kvinden ikke værdig til! Ligesom det behøves to til at styre et godt hjem, er dette nødvendigt i samfundet; og kvindernes natur vil ikke forandres ved at deltage i samfundsarbeidet.”

Telegram fra Betzy Kjeldsberg til Hortens Diskusjonsforening i anledning deres 50-års jubileum.
Betzy-Kjeldsberg

En roll-up produsert av IKA Kongsberg med bakgrunn i arkivkilder fra hennes arbeider som fabrikkinspektør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: