Drammen Krets av Landskvinnestemmeretts foreningen

Landskvindestemmerettsforeningen
I februar 1898 ble det holdt møte i Kvinnestemmerettsforeningen i Kristiania. Det ble en opphetet diskusjon om strategien i stemmerettskampen. De fleste var for å gå skrittvis fram, mens et utålmodig mindretall ville kreve full stemmerett straks. Det endte med at mindretallet, ledet av Gina Krog, marsjerte ut og dannet en ny kamporganisasjon; Landskvinnestemmerettsforeningen. Hovedformålet er nedfelt i foreningens lover §1; ”Landskvindestemmerettsforeningen arbeider for at skaffe norske Kvinder kommunal og statsborgerlig Stemmeret paa samme Betingelser som Mænd”

Drammen krets
På det dramatiske møtet var også Betzy Kjelsberg fra Drammen. Hun stod nok på linje med Gina Krog, og innbød til stiftelsesmøte for et lokallag straks hun var tilbake i Drammen. Den 28. februar 1898 ble Drammen Kreds av Landskvindestemmerettsforeningen stiftet med 51 medlemmer.

Foreningen var svært aktiv. Det ble arbeidet iherdig for å endre valgreglene og å få kvinnelig representasjon i storting og kommunestyrer. En av utfordringene var å få kvinner til å forstå viktigheten av at de kunne være med å påvirke beslutninger i samfunnet ved valgdeltagelse. Mye tyder på at de hadde utstrakt kontakt med politiske miljøer både lokalt og nasjonalt. Diskusjonsmøter og festligheter med taler og innbudte foredragsholdere ble arrangert. Medlemmene samarbeidet med andre lokallag og kvinneforeninger, og holdt selv også foredrag rundt om i landet.

Ved folkeavstemningen i 1905 hadde ikke kvinner stemmerett. Foreningen opprettet da et alternativt stemmelokale hvor kvinner som var for unionsoppløsningen kunne signere en protokoll. Aksjonen var vellykket og på landsbasis ble det samlet ca 250.000 underskrifter. Et betydelig tall som bidro til fortgang i arbeidet med allmenn stemmerett.

I 1907 meldte Drammen Kreds seg ut av Landskvindestemmerettsforeningen etter langvarig strid angående foreningens lover. Drammens Kvinnesstemmerettsforening ble stiftet, og arbeidet fortsatte som før.  De meldte seg imidlertid inn igjen etter at lovene ble endret i 1909.

Det gikk ikke så fort å oppnå allmenn stemmerett som foreningen hadde kjempet for. Det ble alikevel en skrittvis prosess, men i 1913 var målet oppnådd. Det utrettelige arbeidet var sluttført og organisasjonen begynte å smuldre opp.

På generalforsamlingen til Drammens Kvindestemmerettsforening 4. februar 1915 blir det bestemt at foreningen oppløses, og at innestående beløp på kr 434,- blir fordelt slik:

1.  Kr 50 sendes Landskvinnestemmerettsforeningen.
2. Kr 50 sendes Drammens Sanitetsforening til innkjøp av melk ti syke barn.
3.  Resten øremerkes til foredrag med henblikk på kvinners stilling i samfunnet, og forvaltes av det siste styret.

En anmerkning i protokollen 15. oktober 1928 forteller at midlene er oppbrukt.

Arkivet er digitalisert. Her er et utdrag av styreprotokollen fra 1907.

Kvindernes Adresse    Lover 2