Kommunale kilder

Kommunearkivene har valgarkiver med egne valgstyrer og manntallsnemnd. Her er det blant annet møtebøker, manntall, opptellingslister og saksarkiv. Slike kilder kan blant annet vise tendenser og unntak i en statisk forstand, men også praktiske sider ved gjennomføringen av valg. Disse kildene gir i liten grad informasjon om enkeltmennesker, og nettopp derfor er privatarkivene verdifulle.

IKA-Kongsberg-opptellingslisterValgstyret
Valgstyrene har ofte benyttet de samme protokollene både ved stortingsvalg, kommunevalg, folkeavstemninger og andre avstemninger. Men vi kan også finne dette som adskilte serier.  Møtebøkene etter valgstyrene viser gjennomgang av manntall og innkomne klager. I tillegg er det valgbøker, journaler og sakarkiv.

Manntallsnemnd
Manntallsnemnda gjennomgår manntallet før valg. Også her er det møtebøker. Valgmanntallene er i regelen ført adskilt for stortings- og kommunevalg. Dette var nødvendig på grunn av ulike stemmerettsregler.

Fra 1896 skulle det føres nytt manntall ved hvert valg. Manntallene gir svar på hvem som deltok ved valg. Her kan vi både finne endelig manntall (avkrysset og uavkrysset), men også utkast og korrigerte manntall.

Stemmestyret
Disse organiserte stemmegivningen og samlet resultatet fra valget. De har møtebøker, valgbøker og fortegnelse over forhåndsstemmer.

 

Formannskapsarkiv
I en del sammenhenger er valg lagt inn i disse arkivene.