Stemmeretten

Stemmeurne fra Drammen byarkiv

Stemmeurne fra Drammen byarkiv.

Full stemmerett for kvinner kom gradvis og først i kommunal sektor. Ved kommunevalget høsten 1910 fikk kvinner full stemmerett, og i 1913 ble det som kjent vedtatt at alminnelig stemmerett også skulle gjelde ved stortingsvalg. Her skal vi vise den historiske utviklingen over hvem som hadde rett til å stemme, men også se nærmere på hvem som var utelatt fra å delta ved valg.

Vi viser også i korte trekk utvikling av valgordningen – hvordan valgene ble organisert ved kommunevalg. Det å samle inn opplysninger til manntallet var tidkrevende. Hvem bodde hvor og hvem hadde rett til å avgi stemme? Til dette arbeidet ble det brukt tellere som gikk fra dør til dør med en klar instruks i hånden. De som organiserte dette og som skulle sikre at alt gikk rett for seg, var valgstyrene. Eksemplene er hentet fra Hol i Buskerud i 1907 og Tjølling i Vestfold i 1910.

Hvem hadde stemmerett?

I §50 i Grunnloven er stemmeretten ved stortings- og kommunevalg avgrenset til kjønn (mann), alder (25 år) og hvor lenge man hadde vært bosatt i landet (fem år). Tilleggskriterier var enten stand (posisjon i samfunnet) eller eiendom. Man skulle være eller ha vært embetsmann, eie eller bygsle særskilt matrikulert jord for en periode mer enn fem år - eller være [...]

Valgordning

Hvordan organiserer man et kommunevalg? Hvor lang skal en valgperiode være eller hvem skal ha ansvaret for manntallet? Nedenfor har vi satt opp en tidslinje med noen viktige historiske endringer.   1837 Formannskapslovene innføres med lokalt selvstyre og kommunale styringsorganer. Sognevise valg ved flertallsvalg og som direkte valg. Det velges formenn og representanter til alle formannskapsdistrikter. Valgperioden er fire [...]

De utelatte

Etter at kvinner fikk stemmerett i 1910 og 1913, var det fortsatt en gruppe som måtte vente lenge på den samme retten. Først i 1919 fikk de fattigunderstøttede sin stemmerett. Av de såkalt suspenderte stemmene ved valg var det nettopp de fattige som utgjorde hoveddelen. I 1907 ble 16 922 menn og 1798 kvinner suspendert. [...]

Manntall og Instruks for Tællere

I regelen skulle man oppta nytt manntall ved hvert valg (etter loven av 1896). Det skulle være egne manntall for kommunestyrevalg og egne for stortingsvalg. Manntallet ble skrevet for hvert sogn fram til 1951 da sognekommunen ble opphevet. Arbeidet med å samle inn manntallsopplysninger var tidkrevende. I hver krets (ofte sammenfallende med skolekrets) gikk det [...]

Tjølling valgstyre 1910 – et eksempel

I 1896 fikk også landkommunene egne valgstyrer. Lensmannen skulle lede styret – med medlemmer fra formannskapet. Valgstyret i Tjølling kommune i Vestfold hadde tre møter ved kommunevalget i 1910. Alle møtene ble holdt i Borgerstua på Tjølling prestegård. Fra møteboka kan vi lese følgende: 9. juli 1910 Lensmannen og formannskapet møter til gjennomgåelse av utkast til manntall [...]