Valgdeltakelse i Aust-Agder 1901 – 1913

Valgdeltakelsen blant innbyggerne i landkommunene i Nedenes amt (dagens Aust-Agder) er relativt beskjeden i de første valgene – både i 1901, 04 og 07. Særlig var kvinneandelen svært lav. Det var først ved valget i 1910 vi ser et oppsving i deltakelse ved valg – særlig for kvinnene. Det er stor variasjon mellom kommunene – fra ingen deltakelse av kvinnene i Lille Topdal kommune til 73,8 % i Hornes kommune. Kvinnenes deltakelse kunne også variere fra by til by, men generelt var oppslutningen langt bedre enn på landet – både for menn og kvinner.

Kommunevalget 1901
Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett, men også kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk stemme. I Nedenes amt (nåværende Aust-Agder) hadde 11 684 menn og 6154 kvinner stemmerett. Ved valget deltok 35 % menn og 5 % kvinner i landkommunene.

Valgdeltakelsen i byene var i regelen langt høyere enn på landet. I Risør deltok 66,2 % menn og hele 87 % kvinner ved valget i 1901. Lavest oppslutning blant kvinnene finner vi i Lillesand med 47,2 %.

Kommunevalget 1904
Fra kommunevalget i 1904 er det lite statistisk materiale tilgjengelig. I landkommuner til Nedenes amt var det 11 414 stemmeberettigede menn og 5691 stemmeberettigede kvinner. Av disse stemte 38,6 % menn og 7,6 % kvinner ved valget. I byene deltok det relativt sett flest kvinner i Lillesand (77,9 %) og færrest i Arendal (47,1 %) ved dette valget.

Kommunevalget 1907
I Nedenes amt var det i landkommunene dette året 11 677 menn og 5882 kvinner med stemmerett. Av disse deltok 34,4 % menn og 7 % kvinner. Da er byene Risør, Arendal, Kristiansand, Tvedestrand, Grimstad og Lillesand holdt utenom.

Det var relativt beskjeden valgdeltakelsen blant kvinnene i landkommunene i Aust-Agder. Av 29 herreder innenfor amtet var det 9 herreder der ingen kvinner deltok ved valget.  I byene var det langt bedre deltakelse. Lavest deltakelse blant kvinner hadde Arendal med 49,8 %, mens høyest deltakelse finner vi i Grimstad med hele 93,9 %.

Kommunevalget 1910
Ved kommunevalget i 1910 hadde kvinner allmenn stemmerett på lik linje med menn. I Nedenes amt hadde totalt 12 083 menn og 12 017 kvinner stemmerett i landområdene. Av disse avga 45,4 % menn og 19,4 % kvinner stemmer ved dette valget. Det var fortsatt langt flere menn enn kvinner som stemte ved valg, men det var stor variasjon i valgdeltakelsen.

I Lille Topdal var det ingen kvinner som deltok. I Åmli og Valle lå deltakelsen på henholdsvis 0,6 % og 1,7 % blant kvinnene. I den andre enden finner vi Landvik og Hornnes med henholdsvis 70,2 % og 73,8 % deltakelse blant kvinnene.

Fortsatt var det langt bedre valgdeltakelse i byene. I Risør deltok 73,3 % av byens kvinner ved valg og i Arendal 54,3 %. I andre byer som Tvedestrand deltok 60,2 % av kvinnene, i Grimstad 45,5 %, mens i Lillesand hele 80,5 %.

Kommunevalget 1913
Totalt 12 122 menn og 12 273 kvinner var stemmeberettiget i landkommunene ved kommunevalget i 1913. 51,2 % menn og 26,6 % kvinner avga stemmer ved valg. Det er en jevn stigning i deltakelsen både for menn og kvinner sammenlignet med valget i 1910. I alle kommuner er det registrert kvinnelige velgere. Lavest kvinnedeltakelse var det i Dybvaag, Lille Topdal og Birkenes. Høyest deltakelse var det i Hornnes, Evje og Gjevedal.

I Risør deltok 76,7 % av kvinnene ved valget og i Arendal 59,1 %.

Les mer om innvalgte kvinnelige kommunestyrerepresentanter i ulike kommuner i Aust-Agder (1901 – 1913) her.

Kilder: