Valgdeltakelse i Vest-Agder 1901 – 1913

Valgstatistikk for kommunevalgene i Lister og Mandals amt (dagens Vest-Agder fylke) forteller mye om valgdeltakelsen i byer og bygder i amtet. Visse mønstre kommer tydelig fram. Bl.a. er det stor variasjon i valgdeltakelsen blant landkommunene. Ved de tidligste valgene mellom 1901 og 1907 er det flere kommuner der ikke en eneste kvinne avgir stemme ved valget, mens andre kommuner har en deltakelse som i prosent ligger omtrent som hos mennene.

Byene har gjennom hele perioden en høyere kvinnelig valgdeltakelse enn landkommunene. Men det er noe variasjon i valgdeltakelsen fra valg til valg. At Farsund for eksempel hadde en kvinnelig valgdeltakelse tett opp under 100 % ved valgene i 1904 og 1907 er oppsiktsvekkende, sannsynligvis også sett hele landet under ett.

Kommunevalget 1901
Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett. Kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk også stemme.

I Lister og Mandal amt (dagens Vest-Agder fylke) var det 11 728 effektive stemmeberettigede menn. Da er ikke innbyggere i Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord tatt med. Tallet for kvinner var 6449. Av mennene var det 5225 som avla stemme. Det vil si 44,5 %. Valgdeltakelsen for kvinner var langt lavere, da det bare var 247 stemmeberettigede som møtte fram på valgdagen. Det vil si 3,8 %.

Valgdeltakelsen var høyere i byene Kristiansand og Mandal. I Kristiansand stemte 1322 av 2228 menn ved valget (59,3%). Også for kvinnene var valgdeltakelsen relativt høy. 628 av 1693 kvinner avla stemme (37,1 %).

I Mandal var valgdeltakelsen høyere enn i Kristiansand, spesielt blant kvinnene. For begge kjønn lå valgdeltakelsen på 61 %. 412 av 669 menn stemte ved valget, mens 265 av 434 stemmeberettigede kvinner møtte opp til valget.

Farsund hadde høyere valgdeltakelse enn Flekkefjord. 242 av 346 menn stemte ved valgte, og 159 av 261 kvinner. Altså en valgdeltakelse på over 60 % for begge kjønn.

Tallene for Flekkefjord viser at 166 av 353 menn avla stemme. For kvinnene var deltakelsen betraktelig lavere. Der stemte bare 64 av 357 stemmeberettigede.

Kommunevalget 1904
For kommunevalget i 1904 er det lite statistisk materiale tilgjengelig. For landkommuner i Lister og Mandals amt stemte 538 av 6 273 stemmeberettigede kvinner, noe som er under 10 %. Mennene hadde en langt høyere deltakelse. Her var tallene 5014 av 11 625, altså nesten 50 %.

Gjennomgang av kommunenes valgarkiver kan fortelle mer om valgdeltakelsen i de ulike kommunene.

Det finnes også noe statistikk for byene. I Mandal var valgdeltakelsen høy. Hele 320 av 447 kvinner stemte, og 468 av 687 menn. Farsund lå enda høyere blant kvinnene, der stemte hele 209 av 226 kvinner! Flekkefjord derimot lå fortsatt litt etter de andre byene. Kun 77 av 285 kvinner stemte i denne byen.

Kommunevalget 1907
Ved kommunevalget i 1907 hadde 18174 personer stemmerett i Lister og Mandal amt. Dette gjaldt for kommuner på landet. 11 591 menn og 6583 kvinner. 44,8 % av mennene stemte og 11,1 % av kvinnene. Det var med andre ord høyere valgdeltakelse blant kvinner enn i 1901, men fortsatt var det langt færre kvinner enn menn som stemte.

Det var stor variasjon i den kvinnelige valgdeltakelsen fra kommune til kommune. Lavest var den i Søgne, Åseral, Nord-Audnedal og Sør-Audnedal. Der var det ingen kvinner som stemte ved valget i 1907! Og mange kvinner hadde muligheten til å stemme. I Søgne var det for eksempel 420 kvinner som hadde stemmerett dette året. Men ingen av dem avla altså stemme.

Høyest kvinnelig valgdeltakelse finner i Vennesla og Holum. I Vennesla stemte 117 av 292 stemmeberettigede kvinner, mens i Holum stemte hele 128 av 182.

I byene Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord var det relativt høy valgdeltakelse i 1907. 58,2 % av mennene og hele 65,3 % av kvinnene avla stemme i Kristiansand. I Mandal var tallene 54 % for menn og 59 % for kvinner. Begge byer hadde med andre ord høyere valgdeltakelse blant kvinner enn blant menn.

Kvinner i Farsund møtte opp i stort antall ved valget i 1907. Hele 201 av 214 stemmeberettigede kvinner stemte ved valget. Dette er bemerkelsesverdig høyt, og nesten en deltakelse på 100%. Blant mennene stemte 235 av 289.

Flekkefjord lå også i 1907 lavere enn Farsund. Her stemte bare 95 av 306 stemmeberettigede kvinner. For menn var tallene 196 av 377. Altså omtrent 50 %.

Kommunevalget 1910
Ved kommunevalget i 1910 hadde kvinner allmenn stemmerett på lik linje med menn. Totalt hadde 12070 menn og 13389 kvinner stemmerett i Lister og Mandal amt. 6065 menn og 2692 kvinner avla stemme. Altså fortsatt var det mange flere menn enn kvinner som stemte.

Som i 1907 var det også i 1910 stor variasjon i kvinnelig valgdeltakelse. Noen kommuner hadde svært få kvinnelige stemmer. Dårligst ut kom Austad, Åseral og Konsmo med null og Spangereid med én kvinnelig stemme. Også i 1910 lå Vennesla og Holum høyt på statistikken. I Vennesla stemte 290 av 423 stemmeberettigede kvinner. Tallene for Holum var 243 av 339. Også i Liknes var kvinnene aktive, her stemte 433 av 625. Og i Gyland var det 174 av 258 kvinner som gikk til valgurnene.

I byene i Lister og Mandal amt var det høy valgdeltakelse i 1910. Og det gjaldt for alle fire byene. Kristiansand hadde en kvinnelig valgdeltakelse på hele 74,6 % for kvinner og 80 % for menn. Mandal var ikke stort dårligere, her stemte 68 % av begge kjønn.

Tallene for Farsund og Flekkefjord er også positive med hensyn til kvinnelig valgdeltakelse. I Farsund var det en liten nedgang i forhold til i 1904 og 1907, men fortsatt stemte 289 av 357 kvinner. Kvinnene i Flekkefjord hadde i 1910 virkelig kommet på banen, og ved valget stemte hele 353 av 525 kvinner. En stor økning i forhold til tidligere år.

Kommunevalget 1913
Totalt 25 567 personer fra Lister og Mandals amt var stemmeberettiget ved kommunevalget i 1913. Det var 12 014 menn og 13 553 kvinner. Også ved dette valget var det langt flere menn enn kvinner som møtte opp på valgdagen, omtrent dobbelt så mange. 54,7 % av mennene og 25,4 % av kvinnene avla stemmer amtet sett under ett.

Det var som ved foregående valg stor forskjell i valgdeltakelsen i kommunene. For kvinnenes del var det positivt at det i 1913 ikke var noen kommuner som hadde null prosents kvinnelig stemmedeltakelse. Lavest var deltakelsen i Tveit kommune utenfor Kristiansand. Der stemte bare 6 av 339 stemmeberettigede kvinner. Høyest kvinnelig deltakelse hadde nok en gang industrikommunen Vennesla. Der stemte hele 308 av 430 kvinner. Også Tonstad var høyt opp på statistikken dette året. Der stemte 131 av 185 kvinner.

Kvinner i Kristiansand var fortsatt politisk engasjerte. Der stemte 74,1 % av kvinnene, mens tallene for menn var 75,8 %. Mandal hadde også høye tall. I 1913 stemte 66,1 % av kvinnene, mens mennene lå litt lavere med 60,5 %.

Farsund og Flekkefjord fortsatte den gode valgdeltakelsen fra tidligere valg. I Farsund stemte 257 av 315 kvinner, mens 444 av 537 kvinner stemte i Flekkefjord. Siden valgene i begynnelsen av århundret hadde Flekkefjord kommet opp på omtrent samme nivå som nabobyen Farsund.

Les mer om innvalgte kvinnelige kommunestyrerepresentanter i ulike kommuner i Vest-Agder (1901 – 1913) her.

Kilder: