Valgdeltakelse i Vestfold 1901 – 1913

Valgdeltakelsen blant menn i landkommunene i Jarlsberg og Larvik amt (dagens Vestfold fylke) er i gradvis vekst gjennom den perioden vi behandler. Fra og med valget i 1910 skjer det et betydelig oppsving i kvinnenes oppslutning om kommunevalget. Men likevel utgjorde de kun halvparten av mennenes deltakelse – en forskjell som også kan sees i 1913.

Det er store forskjeller mellom kommunene, og vi finner eksempler før 1910 på kommuner der ikke kvinner deltar ved valg. Det er også en tendens til at de samme kommunene peker seg ut fra valg til valg. I byene er det annerledes. Her var deltakelsen på et betydelig høyere nivå for begge kjønn – mest merkbart var det for kvinnene. Deltakelsen er tilnærmet lik for menn og kvinner.

Kommunevalget 1901
Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett. Kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk også stemme.

I Jarlsberg og Larvik amt (nåværende Vestfold) hadde 12 713 menn og 7809 kvinner stemmerett. Ved valget deltok 26,4 % menn og 3,7 % kvinner. Da er ikke innbyggerne i Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik samt de mindre byene Svelvik, Holmestrand og Åsgårdstrand regnet med.

Valgdeltakelsen i byene var i regelen langt høyere enn på landet. I Horten deltok 61,7 % menn og 41, 5 % kvinner. I Tønsberg er tilsvarende tall 67,4 % og 63 %. I Sandefjord 61, 7 % og 41,5 % og Larvik 53,6 % og 34,3 %.

Kommunevalget 1904
Fra kommunevalget i 1904 er det lite statistisk materiale tilgjengelig. I Jarlsberg og Larvik amts landkommuner deltok 29,8 % menn og 6,6 % kvinner. Det er registrert valgtall for en del byer i Vestfold. Høyest valgdeltakelse blant kvinnene finner vi i Tønsberg med 62 % og Holmestrand med 54,8 %. Lavest oppslutning var det i Holmestrand med 35,6 %.

Kommunevalget 1907
I Jarlsberg og Larvik amts landkommuner var det 13 223 menn og 8414 kvinner med stemmerett i 1907. Av disse deltok 37,6 % menn og 14,4 % kvinner. Det er stor variasjon i valgdeltakelsen i landkommunene blant kvinner i Vestfold. Det var for eksempel ingen kvinner som deltok ved valget i Våle og i Andebu. Men på Tjøme deltok 58,9 % av kvinnene.

I byene var det svært god oppslutning og det varierer fra 64,1 % deltakelse blant kvinnene i Sandefjord til 68,3 % i Tønsberg.

Kommunevalget 1910
Ved kommunevalget i 1910 hadde kvinner allmenn stemmerett på lik linje med menn. I Jarlsberg og Larvik amt var det 13 634 menn og 14 398 kvinner med stemmerett fra landområdene. Av disse deltok 44,5 % menn og 21,8 % kvinner ved valget. Igjen er det om lag halvparten så mange kvinner som menn som deltar.  Det var ingen kommuner der det ikke deltok kvinner ved valget. Lavest oppslutning blant kvinnene finner vi i Våle, Tjøme og Hedrum med henholdsvis 2,9 %, 5,1 % og 7,9 %. Høyest oppslutning var det i Fredriksvern, Tjølling og Skoger med henholdsvis 66,1 % 44,1 % og 43,1 %.

I de større byene var det i stor grad like mange av begge kjønn som stemte ved valg og det var jevnt over god oppslutning. I Tønsberg var det for eksempel 72,1 % menn og 71,5 % kvinner som stemte. I Larvik var det tilsvarende 73,0 % og 64,6 %. I de mindre byene var deltakelsen av kvinner mer variabel. I Svelvik deltok kun 9,4 % kvinner ved valget og i Langesund hele 88,3 %.

Kommunevalget 1913
14 011 menn og 14 672 kvinner hadde stemmerett i landkommunen i Jarlsberg og Larvik amt ved valget i 1913. Av disse deltok 47,1 % menn og 26,8 %. Det betyr en økt valgdeltakelse sammenlignet med forrige valg for begge kjønn, men kvinnene i landdistriktene deltok i langt mindre grad enn menn. Som tre å tidligere, var det lav kvinnelig deltakelse i landkommunene Hedrum og Tjøme med henholdsvis 4,9 % og 5,7 %. Høyest deltakelse finner vi i Fredriksvern, Skoger og Tjølling med henholdsvis 61,1 % 51,1 % og 43,8 %.

I de større byene var det igjen god valgdeltakelse fra begge kjønn. Men gjennomgående litt lavere oppslutning enn i 1910.

Les mer om innvalgte kvinnelige kommunestyrerepresentanter i ulike kommuner i Vestfold (1901 – 1913) her.

Kilder: